Tietosuojaselosteet

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n jäsenrekisterin tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa on kerrottu, kuinka Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry kerää, käsittelee ja luovuttaa henkilötietoja jäsensuhteen hoitamiseen ja jäsenpalvelujen tarjoamiseen liittyen.

 

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry
Y-tunnus: 0202176-1
Osoite:
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki
 
Rekisteri on yhteisrekisteri, jota käyttävät Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry (liitto), liittoon kuuluvat alueyhdistykset ja erikoisjärjestöt sekä paikallisyhdistykset omien jäsentensä osalta. SKAL organisaatio ja hallinto
 

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry / Jäsenrekisteri
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki
Puhelin: 09 478 999
 

2. Rekisteröidyt

 • Jäsenyritykset ja jäsenyritysten yhteyshenkilöt
 • Jäsenyhdistykset ja jäsenyhdistysten luottamushenkilöt sekä toimihenkilöt
 • Veteraanijäsenet
 • Kunniajäsenet
 • Yhteistyöjäsenet
 • Kokelasjäsenet
 • Liitännäisjäsenet

3. Rekisterin pitämisen käyttötarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain siltä osin kuin on tarpeellista toimintamme harjoittamista ja jäsensuhteen hoitamista varten. Ennalta määritellyt tarkoitukset ovat seuraavat: 
 • Jäsenten rekisteröinti
 • Sähköinen ja muu jäsenviestintä (mukaan lukien jäsenetuihin liittyvä markkinointi)
 • Jäsenyyteen kuuluvien palvelujen ja etujen tarjoaminen
 • Jäsentapahtumien järjestäminen
 • Järjestön tarkoitusta edistävät kyselyt ja tutkimukset
 • Jäsenyritysten ja -yrittäjien merkkipäivät ja huomionosoitukset
 • Analysointi, tilastointi ja järjestön historiatietojen säilyttäminen
 • Jäsenpalvelun, asiakaspalvelun sekä järjestötoiminnan toteuttaminen ja kehittäminen

Rekisterin pitämisen oikeudellinen peruste:

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn jäsenyyssuhteen perusteella. 
 • Jäsenluettelon (jäsenrekisterin) pitäminen on rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite. Käsittelemme henkilötietoja myös muiden lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi (mm. kirjanpito- ja verolainsäädäntö)
 • Henkilötietojen käsittely jäsensuhteen hoitamista sekä jäsenpalveluiden tarjoamista varten (mukaan lukien jäsenten edunvalvonta) perustuu rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen jäsensuhteeseen (sopimus).
 • Henkilötietoja käsitellään oikeutetun edun perusteella. SKAL ry:llä on oikeutettu etu tarjota tietoa osana jäsenpalvelua, varmistaaksemme jäsenpalvelun ja verkkosivujen asianmukaisen tietoturvan sekä saadaksemme riittävät ja asianmukaiset tiedot jäsenpalveluiden kehittämiseen ja toimintamme johtamiseen.
 • Henkilötietoja käsitellään henkilön suostumuksen perusteella (suostumus kerätty jäsenlomakkeella ja tapauskohtaisesti muulla tavoin kirjallisesti). Rekisteröity voi milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumuksen.

4. Rekisteriin tallennettavat tiedot

Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa seuraaviin tietoryhmiin sisältyviä rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja:
 

Yrityksen/yhdistyksen tiedot:

 • Yrityksen/yhdistyksen nimi
 • Yrityksen/yhdistyksen y-tunnus
 • Organisaation tyyppi 
 • Postitus- ja laskutusosoite

Yhteyshenkilön tiedot:

 • Etu- ja sukunimi 
 • Rooli yrityksessä/yhdistyksessä
 • Puhelinnumero (mikäli ilmoitettu)
 • Sähköpostiosoite (mikäli ilmoitettu)
 • Liikenteestä vastaavan tiedot (mikäli ilmoitettu)
 • Liikenteestä vastaavan syntymäpäivä- ja vuosi (mikäli ilmoitettu)

Jäsensuhdetta koskevat tiedot:

 • Liittymistiedot
 • Yhdistyksen vaihtaminen
 • Jäsenyyden päättäminen ja siihen liittyvät syyt
 • Laskutus- ja maksutiedot
 • Tuote- ja tilaustiedot
 • Luottamustehtävät SKAL ry:ssä sekä muissa organisaatioon kuuluvissa yhdistyksissä
 • Jäsenyhteydenotot ja niihin liittyvä kirjeenvaihto sekä rekisteröidyn oikeuksia koskevat kirjaukset
 • Asiakaspalautteet 

Tapahtumien järjestämiseen liittyvät tiedot:

 • Tapahtumiin liittyvät ilmoittautumistiedot
 • Allergiatiedot: Rekisteröity voi halutessaan ilmoittaa allergiatietoja, jotta tapahtumien tarjoilussa voidaan huomioida erityisruokavaliot.

Verkkosivuihin liittyvät tiedot:

 • Verkkosivujen käytön yhteydessä kerätyt tiedot kuten esim. käyttäjätunnukset, salasanat, tunnistamiseen liittyvät tiedot, lokitiedot, evästeiden tai samankaltaisten teknologioiden avulla verkkosivuilta kerätyt tiedot. Evästeistä voi lukea lisää täällä.
 • Muuta tapauskohtaisesti määritellyt tiedot rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella.

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen:
 
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry
Nuijamiestentie 7/Rekisteriselosteet
00400 Helsinki
 
Tai sähköisesti osoitteeseen:
 
Pyynnöt voidaan myös esittää henkilökohtaisesti osoitteessa Nuijamiestentie 7, 00400 Helsinki.
Varmistamme henkilöllisyyden ennen tietojen luovuttamista. 
 

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. Tarkastusoikeutta voidaan käyttää maksuttomasti kerran vuodessa toteutettuna. Lisäpyynnöistä voidaan veloittaa kohtuulliseksi arvioimamme korvaus todellisten kustannusten mukaisesti.
 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
 

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
 

Tietojen siirtäminen järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on sovellettavan lain mukaisesti tietyissä tapauksissa oikeus siirtää rekisteröidyn rekisterinpitäjälle toimittamat henkilötiedot järjestelmästä toiseen eli oikeus saada henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä, koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
 

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.
 

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.  
 
On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Tietoja ei poisteta siltä osin kuin ne ovat tarpeen lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi, oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi taikka ovat tarpeen rekisteröidyn ja reksiterinpitäjän välisen sopimuksen täyttämiseksi. 
 

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
 

Valitusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että rikomme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä henkilötietoja käsitellessämme. 
 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. 
 
 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsentä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:
 • Jäseneltä itseltään suoraan järjestelmään tai sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella, mobiilisovelluksen kautta tai muulla vastaavalla tavalla
 • Jäsenhankkijoilta sähköisesti tai postitse 
 • Viranomaisilta tai muista lähteistä soveltuvien lakien sallimassa laajuudessa

7. Henkilötietojen siirrot ja luovutukset

Emme myy tai vuokraa jäsenrekisterin tietoja kolmansille osapuolille. Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa:
 • Lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa, kuten jäsenmaksutietojen toimittaminen verohallintoon verotusta varten, toimivaltaisen viranomaisen esittämän tietopyynnön toteuttaminen taikka tietojen luovuttaminen oikeudenkäyntimenettelyä varten.
 • Kun yhteistyökumppanimme käsittelevät toimeksiannostamme henkilötietoja puolestamme ja ohjeidemme mukaisesti. Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.
 • Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille, mikäli rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa.
 • Luovutamme tietoja jäsenetujen tarjoamiseksi sekä tapahtumanjärjestämisen yhteydessä, mikäli tietojen luovuttaminen on tarpeellista osallistumisen ja tapahtuman hallinnoimiseksi.
 • Voimme luovuttaa tietoja tilastollista, tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa.
 • Mikäli fuusioimme tai muutoin järjestelemme toimintaamme, käyttäjän henkilötietoja voidaan luovuttaa uuden organisaation sisällä.
 • Mikäli arvioimme, että henkilötietojen luovuttaminen on välittämätöntä oikeuksiemme toteuttamiseksi rekisteröidyn tai muiden turvallisuuden suojelemiseksi, väärinkäytösten tutkimiseksi tai viranomaisen pyyntöön vastaamiseksi.

8. Tietojen säilytysaika

 • Henkilötietoja käsitellään niin kauan kuin jäsenyys on voimassa ja tietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen kohdassa 3 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.
 • Jäsenyritykseen liittyvien henkilöiden tiedot poistetaan 2 vuoden kuluttua jäsenyyden päättymisestä, ellei sovellettavasta lainsäädännöstä tai 3. kohdassa määritellyistä käyttötarkoituksista muuta johdu.
 • Tietoja säilytetään niin kauan kuin niiden säilyttämisen on tarpeen oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
 • Kirjanpitolain noudattamiseksi tositteita ja liiketapahtumia koskevaa kirjeenvaihtoa säilytetään kymmenen vuotta tilikauden päättymisestä.
 • Markkinointi ja uutiskirjepalvelulistoilta rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointi- tai uutiskirjesähköpostissamme olevan linkin kautta.
 • Rekisteröity voi lisäksi myös itse vaikuttaa tietojen säilytysaikaan kohdassa 5 kuvattujen oikeuksien mukaisesti tietosuojalainsäädännön sallimissa rajoissa.

9. Henkilötietojen käsittelijät

 • Jäsenrekisterin tietoja käsittelevät Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n ja sen alueyhdistysten ja erikoisjärjestöjen rekisterinpitäjät sekä paikallisyhdistysten luottamushenkilöt omien jäsenlistojensa osalta. 
 • Lisäksi Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n omistaman SKAL Kustannus Oy:n työntekijät voivat käsitellä tietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. 
 • Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 
 

11. Mobiilisovellusten yksityisyydensuojaehdot

Mobiilisovelluksiimme, jotka on saatettu käyttäjän saataville esimerkiksi Applen App Storen tai Googlen Playn kautta, sovelletaan tämän tietosuojaselosteen lisäksi myös kyseisen palveluntarjoajan ehtoja. Lisäksi käyttäjän tulee hyväksyä sovelluksen omat käyttöehdot.
 

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.
 

13. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojesi turvallinen käsittely on meille tärkeää. Käytämme seuraavia suojatoimia tietojesi turvallisuuden varmistamiseksi. Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina ja fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan sekä muiden turvatoimien avulla. 
 

ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin. Tietoja voivat muokata ainoastaan rekisterin käyttöoikeuden saaneet toimihenkilöt ja järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Palvelimen tietokanta on suojattu yleisten käytäntöjen mukaisesti. Tiedot on suojattu palomuurilla ja ne sijaitsevat rekisterinpitäjän palvelimella. 
Rekisterin toteutuksessa on hyödynnetty teknistä tietosuojaa, jolla pyritään huolehtimaan siitä, että syötetyt tiedot säilyvät muuttumattomina ja ovat saatavilla vain tietoon oikeutetuille.
Jäsenrekisteri sijaitsee palvelimella lukitussa konesalissa, jonne pääsy asiattomilta on estetty. Rekisteristä otetaan säännöllisesti varmuuskopiot ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen.
 

Manuaaliset tiedot

Rekisterin sisältämät tulostetut tiedot säilytetään lukituissa tiloissa.
 

14. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Rekisterinpitäjällä on oikeus muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Ilmoitamme muutoksista verkkosivuillamme www.skal.fi, josta löytyy viimeisin versio tästä tietosuojaselosteesta.
 
Seloste päivitetty 23.5.2018

SKAL Kustannus Oy:n koulutusrekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

 
SKAL Kustannus Oy / Koulutusrekisteri
Y-tunnus 0616073-4
Osoite:
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki
 

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

SKAL Kustannus Oy / Koulutusrekisteri
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki
Puhelin: 09 478 999
 

2. Rekisteröidyt

 • Koulutukseen tai seminaariin ilmoittautuneet asiakkaat
 • Potentiaaliset asiakkaat
 

3. Rekisterin pitämisen käyttötarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: 
 • Koulutuksen/seminaarin toteuttaminen
 • Palveluiden laskutus
 • Analysointi ja tilastointi
 • Sähköinen ja muu asiakasviestintä
 • Palvelujen ja etujen tarjoaminen sekä markkinointi
 • Asiakaspalvelun toteuttaminen ja kehittäminen
 • muut vastaavat käyttötarkoitukset

Rekisterin pitämisen oikeudellinen peruste:

 • Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden hoitamista ja koulutuksien/seminaarien toteuttamista varten perustuen rekisteröidyn ja SKAL Kustannus Oy:n väliseen sopimukseen ja sen täytäntöönpanoon.
 • Henkilötietoja käsitellään henkilön suostumuksen perusteella (suostumus kerätty tilauslomakkeella ja tapauskohtaisesti muulla tavoin kirjallisesti). Rekisteröity voi milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumuksen.
 

4. Rekisteriin tallennettavat tiedot

Koulutusrekisteri sisältää koulutuksiin sekä seminaareihin osallistuvien henkilö- ja koulutustietoja. Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä ovat rekisterinpitäjän asiakkaana olevan tai olleen työnantajayhteisön yhteyshenkilöt, rekisterinpitäjään yhteydessä olleet henkilöt sekä koulutustapahtumiin sekä seminaareihin osallistuneet henkilöt.
 
Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa seuraaviin tietoryhmiin sisältyviä rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja:
 

Koulutukseen tai seminaariin osallistuneen perustiedot:

 • Etu- ja sukunimi
 • Postiosoite
 • Laskutustiedot
 • Syntymäaika (mikäli ilmoitettu)
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • SKAL:n jäsenyys (mikäli ilmoitettu)
 • Muut osallistujan ilmoittamat lisätiedot
 

Koulutuksen järjestämiseen liittyvät tiedot:

 • Allergiatiedot: Rekisteröity voi halutessaan ilmoittaa allergiatietoja, jotta koulutustapahtumien tarjoilussa voidaan huomioida erityisruokavaliot
 • Asiakasyhteydenotot ja niihin liittyvä kirjeenvaihto sekä asiakaspalautteet
 • Koulutukseen ilmoittautumisen yhteydessä kerätyt tiedot kuten esim. lokitiedot, evästeiden tai samankaltaisten teknologioiden avulla verkkosivuilta kerätyt tiedot.
 

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen:
SKAL Kustannus Oy
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki
 
Tai sähköisesti osoitteeseen:
 
Pyynnöt voidaan myös esittää henkilökohtaisesti osoitteessa Nuijamiestentie 7, 00400 Helsinki.
Varmistamme henkilöllisyyden ennen tietojen luovuttamista.
 

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. Tarkastusoikeutta voidaan käyttää maksuttomasti kerran vuodessa toteutettuna. Lisäpyynnöistä voidaan veloittaa kohtuulliseksi arvioimamme korvaus todellisten kustannusten mukaisesti.

 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
 

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
 

Tietojen siirtäminen järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on sovellettavan lain mukaisesti tietyissä tapauksissa oikeus siirtää rekisteröidyn rekisterinpitäjälle toimittamat henkilötiedot järjestelmästä toiseen eli oikeus saada henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä, koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
 

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.
 

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.  
 
On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Tietoja ei poisteta siltä osin kuin ne ovat tarpeen lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi, oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi taikka ovat tarpeen rekisteröidyn ja reksiterinpitäjän välisen sopimuksen täyttämiseksi. 
 

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
 

Valitusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että rikomme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä henkilötietoja käsitellessämme. 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. 
 
 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan säännönmukaisesti:
 • Rekisteröidyltä itseltään suoraan järjestelmään, sähköpostitse, puhelimitse tai muulla vastaavalla tavalla.
 • Rekisteröidyn työnantajayhteisöltä, mikäli työnantaja on hoitanut koulutukseen ilmoittautumisen.

7. Henkilötietojen siirrot ja luovutukset

Emme myy tai vuokraa rekisterin tietoja kolmansille osapuolille. Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa:
 • Viranomaisille lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa.
 • Kun yhteistyökumppanimme käsittelevät toimeksiannostamme henkilötietoja puolestamme ja ohjeidemme mukaisesti. Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.
 • Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille, mikäli rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa.
 • Mikäli fuusioimme tai muutoin järjestelemme toimintaamme, käyttäjän henkilötietoja voidaan luovuttaa uuden organisaation sisällä.
 • Mikäli arvioimme, että henkilötietojen luovuttaminen on välittämätöntä oikeuksiemme toteuttamiseksi rekisteröidyn tai muiden turvallisuuden suojelemiseksi, väärinkäytösten tutkimiseksi tai viranomaisen pyyntöön vastaamiseksi.

8. Tietojen säilytysaika

 • Henkilötietoja käsitellään niin kauan kuin on tarpeen kohdassa 3 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. 
 • Tietoja säilytetään niin kauan kuin niiden säilyttämisen on tarpeen oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
 • Kirjanpitolain noudattamiseksi tositteita ja liiketapahtumia koskevaa kirjeenvaihtoa säilytetään kymmenen vuotta sen kalenterivuoden lopusta, jonka aikana tilikausi päättyy.
 • Markkinointi ja uutiskirjepalvelulistoilta rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointi- tai uutiskirjesähköpostissamme olevan linkin kautta.
 • Rekisteröity voi lisäksi myös itse vaikuttaa tietojen säilytysaikaan kohdassa 5 kuvattujen oikeuksien mukaisesti tietosuojalainsäädännön sallimissa rajoissa.

9. Henkilötietojen käsittelijät

 • Rekisterin tietoja käsittelevät SKAL Kustannus Oy:n koulutustoiminnon ja taloushallinnon työntekijät.
 • Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 
 

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.
 

13. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojesi turvallinen käsittely on meille tärkeää. Käytämme seuraavia suojatoimia tietojesi turvallisuuden varmistamiseksi. Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina ja fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan sekä muiden turvatoimien avulla.
 

ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin. Tietoja voivat muokata ainoastaan rekisterin käyttöoikeuden saaneet toimihenkilöt ja järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Palvelimen tietokanta on suojattu yleisten käytäntöjen mukaisesti. Tiedot on suojattu palomuurilla.
Rekisterin toteutuksessa on hyödynnetty teknistä tietosuojaa, jolla pyritään huolehtimaan siitä, että syötetyt tiedot säilyvät muuttumattomina ja ovat saatavilla vain tietoon oikeutetuille.
 

Manuaaliset tiedot

Rekisterin sisältämät tulostetut tiedot säilytetään lukituissa tiloissa.
 

14. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Rekisterinpitäjällä on oikeus muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Ilmoitamme muutoksista verkkosivuillamme, josta löytyy viimeisin versio tästä tietosuojaselosteesta.
 
Seloste päivitetty 23.5.2018

Kuljetusalan työvoimapankin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry 
Y-tunnus: 0202176-1
Osoite:
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki 
 

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry / Työvoimapankki
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki
Puhelin: 09 478 999
 

2. Rekisteröidyt

Työvoimapankkiin ovat rekisteröityneenä seuraavat tahot:
 • Työnhakijat, jotka ovat rekisteröityneet työnhakijoiksi
 • Työnantajat, jotka ovat julkaisseet työnhakuilmoituksen 
 

3. Rekisterin pitämisen käyttötarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: 
 • Työvoimapankin ylläpito
 • Työvoimapankkipalvelun tuottaminen

Rekisterin pitämisen oikeudellinen peruste

 • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksen perusteella (suostumus on kerätty lomakkeilla ja tapauskohtaisesti muulla tavoin kirjallisesti). Rekisteröity voi milloin tahansa peruuttaa antamana suostumuksen. 

4. Rekisteriin tallennettavat tiedot

Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa seuraaviin tietoryhmiin sisältyviä rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja:

 

Rekisteriin kerätään työnhakijan osalta seuraavia tietoja:

Nimi
Osoite
Postinumero- ja toimipaikka
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite (mikäli ilmoitettu)
Ikä (mikäli ilmoitettu)
Varusmiespalveluksen suorittaminen (mikäli ilmoitettu)
Kuljetusalan työkokemus
Haettavat kuljetustehtävät
Ajokorttiluokka
Haettavan työsuhteen muoto
 

Rekisteriin kerätään työpaikkailmoituksen jättäneen työnantajan osalta seuraavia tietoja:

Yritys
Osoite
Postinumero- ja toimipaikka
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Yrityksen suoriteala (mikäli ilmoitettu)
Ajoneuvon asemapaikkakunta
Vaadittavat pätevyydet ja luvat (mikäli ilmoitettu)
Haettavan työsuhteen tiedot
Ilmoituksen voimassaoloaika
 

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on jäljempänä mainitut oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen:
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry / Työvoimapankki
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki
 
Tai sähköisesti osoitteeseen:
 
Pyynnöt voidaan myös esittää henkilökohtaisesti osoitteessa Nuijamiestentie 7, 00400 Helsinki.
 
Varmistamme henkilöllisyyden ennen tietojen luovuttamista.
 

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 
Tarkastusoikeutta voidaan käyttää maksuttomasti kerran vuodessa toteutettuna. Lisäpyynnöistä voidaan veloittaa kohtuulliseksi arvioimamme korvaus todellisten kustannusten mukaisesti.
 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
 

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
 

Oikeus tietojen siirtoon

Rekisteröidyllä on sovellettavan lain mukaisesti tietyissä tapauksissa oikeus siirtää rekisteröidyn rekisterinpitäjälle toimittamat henkilötiedot järjestelmästä toiseen eli oikeus saada henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä, koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
 

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.  
 
On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Tietoja ei poisteta siltä osin kuin ne ovat tarpeen lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi, oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi taikka ovat tarpeen rekisteröidyn ja reksiterinpitäjän välisen sopimuksen täyttämiseksi. 
 

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
 

Valitusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että rikomme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä henkilötietoja käsitellessämme. 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. 
 
 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Työnhakijaa koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti työnhakijalta itseltään.
Työnantajaa koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteriin jätetyn työpaikkailmoituksen tehneeltä työnantajan edustajalta.
 

7. Henkilötietojen siirrot ja luovutukset

Emme myy tai vuokraa työvoimapankin tietoja kolmansille osapuolille. Henkilötietoja ei käytetä markkinointiin eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille kuin seuraavissa tapauksissa:
 • Kun yhteistyökumppanimme (esim. verkkosivutoimittaja Kehätieto Oy) käsittelevät toimeksiannostamme henkilötietoja puolestamme ja ohjeidemme mukaisesti. Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.
 • Voimme luovuttaa tietoja tilastollista, tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa.
 • Mikäli fuusioimme tai muutoin järjestelemme toimintaamme, käyttäjän henkilötietoja voidaan luovuttaa uuden organisaation sisällä.

 

8. Tietojen säilytysaika

 • Työnhakijaa koskevia tietoja säilytetään kolme kuukautta, ellei ilmoitusta peruuteta tai muuteta työnhakijan toimesta. 
 • Työnantajan henkilötietoja käsitellään niin kauan kuin työnantajan jäsenyys on voimassa ja tietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen kohdassa 3 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. 
 • Tietoja säilytetään niin kauan kuin niiden säilyttämisen on tarpeen oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
 • Rekisteröity voi lisäksi myös itse vaikuttaa tietojen säilytysaikaan kohdassa 5 kuvattujen oikeuksien mukaisesti tietosuojalainsäädännön sallimissa rajoissa.
 

9. Henkilötietojen käsittelijät

 • Työvoimapankin tietoja käsittelevät Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n nimeämät työntekijät. 
 • Rekisteröityneen työnhakijan tietoihin pääsevät ne työnantajat, jotka ovat Suomen kuljetus ja logistiikka SKAL ry:n jäseniä. Työnhakijan käyttäjätunnuksilla työnhakija voi käsitellä vain omia henkilötietojaan. Omilla käyttäjätunnuksillaan työnhakija voi myös muokata ja päivittää omia tietojaan.
 • Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

 

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

 

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

 

12. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojen turvallinen käsittely on meille tärkeää. Käytämme seuraavia suojatoimia tietojesi turvallisuuden varmistamiseksi. Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina ja fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan sekä muiden turvatoimien avulla. 

 

ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin. Tietoja voivat muokata ainoastaan rekisterin käyttöoikeuden saaneet toimihenkilöt ja järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Palvelimen tietokanta on suojattu yleisten käytäntöjen mukaisesti. Tiedot on suojattu palomuurilla.
Rekisterin toteutuksessa on hyödynnetty teknistä tietosuojaa, jolla pyritään huolehtimaan siitä, että syötetyt tiedot säilyvät muuttumattomina ja ovat saatavilla vain tietoon oikeutetuille.

 

Manuaaliset tiedot

Rekisterin sisältämät tulostetut tiedot säilytetään lukituissa tiloissa.

 

13. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Rekisterinpitäjällä on oikeus muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Ilmoitamme muutoksista verkkosivuillamme, josta löytyy viimeisin versio tästä tietosuojaselosteesta.
 
Seloste päivitetty 24.5.2018

SKAL SHOP -verkkokaupan tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa on kerrottu, kuinka SKAL Kustannus Oy kerää, käsittelee ja luovuttaa henkilötietoja palveluiden tarjoamiseen liittyen.
 

1. Rekisterinpitäjä

SKAL Kustannus Oy
Y-tunnus: 0616073-4
Osoite: Nuijamiestentie 7, 00400 Helsinki
 
Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
SKAL Kustannus Oy
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki
 
Puhelin: 09 478 999
 

2. Rekisteröidyt

 • SKAL Shopista tilauksen tehneet asiakkaat
 

3. Rekisterin pitämisen käyttötarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus:

 
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: 
 • Tilausten rekisteröinti, toimitus sekä laskutus
 • Sähköinen ja muu asiakasviestintä
 • Palvelujen ja etujen tarjoaminen sekä markkinointi
 • Analysointi ja tilastointi SKAL Shopin kehittämiseksi
 • Asiakaspalvelun toteuttaminen ja kehittäminen

Rekisterin pitämisen oikeudellinen peruste:

Henkilötietoja käsitellään verkkokaupan asiakkuuden hoitamista ja toteuttamista varten perustuen rekisteröidyn ja SKAL Kustannus Oy:n väliseen sopimukseen ja sen täytäntöönpanoon.
 
Henkilötietoja käsitellään henkilön suostumuksen perusteella (suostumus kerätty tilauslomakkeella ja tapauskohtaisesti muulla tavoin kirjallisesti). Rekisteröity voi milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumuksen.
 

4. Rekisteriin tallennettavat tiedot

 
Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa seuraaviin tietoryhmiin sisältyviä rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja:
 • Etu- ja sukunimi 
 • Laskutusosoite ja toimitusosoite
 • Puhelinnumero 
 • Sähköpostiosoite 
 • Tuote- ja tilaustiedot 
 • Asiakasyhteydenotot ja niihin liittyvä kirjeenvaihto sekä asiakaspalautteet
 • Verkkosivujen käytön yhteydessä kerätyt tiedot kuten esim. käyttäjätunnukset, salasanat, tunnistamiseen liittyvät tiedot, lokitiedot, evästeiden tai samankaltaisten teknologioiden avulla verkkosivuilta kerätyt tiedot. Evästeistä voi lukea lisää täällä
 

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen:
SKAL Kustannus Oy
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki
 
Tai sähköisesti osoitteeseen:
 
Pyynnöt voidaan myös esittää henkilökohtaisesti osoitteessa Nuijamiestentie 7, 00400 Helsinki.
 
Varmistamme henkilöllisyyden ennen tietojen luovuttamista.

 

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 
Tarkastusoikeutta voidaan käyttää maksuttomasti kerran vuodessa toteutettuna. Lisäpyynnöistä voidaan veloittaa kohtuulliseksi arvioimamme korvaus todellisten kustannusten mukaisesti.
 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
 

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
 

Tietojen siirtäminen järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on sovellettavan lain mukaisesti tietyissä tapauksissa oikeus siirtää rekisteröidyn rekisterinpitäjälle toimittamat henkilötiedot järjestelmästä toiseen eli oikeus saada henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä, koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
 

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.
 

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.  
 
On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Tietoja ei poisteta siltä osin kuin ne ovat tarpeen lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi, oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi taikka ovat tarpeen rekisteröidyn ja reksiterinpitäjän välisen sopimuksen täyttämiseksi. 
 

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
 

Valitusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että rikomme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä henkilötietoja käsitellessämme. 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. 
 
 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan säännönmukaisesti:
 • Rekisteröidyltä itseltään suoraan järjestelmään, sähköpostitse, puhelimitse tai muulla vastaavalla tavalla.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Emme myy tai vuokraa rekisterin tietoja kolmansille osapuolille. Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa:
 • Lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa ja tietojen luovuttaminen oikeudenkäyntimenettelyä varten.
 • Kun yhteistyökumppanimme (muun muassa Paytrail Oyj ja Intrum Justitia Oy) käsittelevät toimeksiannostamme henkilötietoja puolestamme ja ohjeidemme mukaisesti. Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.
 • Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille, mikäli rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa.
 • Mikäli fuusioimme tai muutoin järjestelemme toimintaamme, käyttäjän henkilötietoja voidaan luovuttaa uuden organisaation sisällä.
 • Mikäli arvioimme, että henkilötietojen luovuttaminen on välittämätöntä oikeuksiemme toteuttamiseksi rekisteröidyn tai muiden turvallisuuden suojelemiseksi, väärinkäytösten tutkimiseksi tai viranomaisen pyyntöön vastaamiseksi.

8. Tietojen säilytysaika

 • Henkilötietoja käsitellään niin kauan kuin on tarpeen kohdassa 3 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. 
 • Tietoja säilytetään niin kauan kuin niiden säilyttämisen on tarpeen oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
 • Kirjanpitolain noudattamiseksi tositteita ja liiketapahtumia koskevaa kirjeenvaihtoa säilytetään kymmenen vuotta sen kalenterivuoden lopusta, jonka aikana tilikausi päättyy.
 • Markkinointi ja uutiskirjepalvelulistoilta rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointi- tai uutiskirjesähköpostissamme olevan linkin kautta.
 • Rekisteröity voi lisäksi myös itse vaikuttaa tietojen säilytysaikaan kohdassa 5 kuvattujen oikeuksien mukaisesti tietosuojalainsäädännön sallimissa rajoissa.
 

9. Henkilötietojen käsittelijät

 • Rekisterin tietoja käsittelevät SKAL Kustannus Oy:n rekisterinpitäjät.
 • Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.
 

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 
 

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

 
Rekisterissä käsiteltäviä tilaus- ja asiointitietoja voidaan käyttää profilointiin ja markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi.

 

13. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojesi turvallinen käsittely on meille tärkeää. Käytämme seuraavia suojatoimia tietojesi turvallisuuden varmistamiseksi. Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina ja fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan sekä muiden turvatoimien avulla. 
 

ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin. Tietoja voivat muokata ainoastaan rekisterin käyttöoikeuden saaneet toimihenkilöt ja järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Palvelimen tietokanta on suojattu yleisten käytäntöjen mukaisesti. Tiedot on suojattu palomuurilla ja ne sijaitsevat rekisterinpitäjän palvelimella. Missä ovat Mika?  
Rekisterin toteutuksessa on hyödynnetty teknistä tietosuojaa, jolla pyritään huolehtimaan siitä, että syötetyt tiedot säilyvät muuttumattomina ja ovat saatavilla vain tietoon oikeutetuille.
 

Manuaaliset tiedot

Rekisterin sisältämät tulostetut tiedot säilytetään lukituissa tiloissa.

 

14. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Rekisterinpitäjällä on oikeus muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Ilmoitamme muutoksista verkkosivuillamme www.skal.fi, josta löytyy viimeisin versio tästä tietosuojaselosteesta.
 
Seloste päivitetty 23.5.2018

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n sidosryhmärekisterin tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa on kerrottu, kuinka Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry kerää, käsittelee ja luovuttaa henkilötietoja sidosryhmäsuhteiden hoitamiseen liittyen.
 

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry
Y-tunnus: 0202176-1
Osoite: Nuijamiestentie 7, 00400 Helsinki
 
Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry / viestintä
Nuijamiestentie 7, 00400 Helsinki
Puhelin: 09 478 999
 

2. Rekisteröidyt

Sidosryhmien edustajat
 • Julkishallinnon ja viranomaisten edustajia
 • Lehdistön edustajia
 • Palveluntarjoajien edustajia
 • Yhteistyökumppaneiden edustajia
 • Raskaan liikenteen vertaistukea antavat henkilöt
 • Palautteen antajat
 • Arvontoihin ja kilpailuihin osallistujat
 • Jäsenyydestä kiinnostuneet yrittäjät
 

3. Rekisterin pitämisen käyttötarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään vain siltä osin kuin on tarpeellista toimintamme harjoittamista ja sidosryhmäsuhteiden hoitamista varten. Ennalta määritellyt tarkoitukset ovat seuraavat: 
 • Sähköinen ja muu viestintä 
 • Järjestön tarkoitusta edistävät kyselyt ja tutkimukset
 • Asiakaspalvelun sekä järjestötoiminnan toteuttaminen ja kehittäminen
 • Muut vastaavat käyttötarkoitukset
 
Rekisterin pitämisen oikeudellinen peruste:
Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn oman suostumuksensa tai rekisterin pitäjän oikeutetun edun perusteella. 
 • SKAL ry:llä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja osana edunvalvontaa ja/tai jäsenpalvelua varmistaaksemme palvelun ja verkkosivujen asianmukaisen tietoturvan sekä saadaksemme riittävät ja asianmukaiset tiedot jäsenpalveluiden ja toimintamme kehittämiseen sekä toimintamme johtamiseen.
 • Mikäli henkilötietoja käsitellään henkilön suostumuksen perusteella, suostumus on kerätty lomakkeella ja tapauskohtaisesti muulla tavoin kirjallisesti. Rekisteröity voi milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumuksen.
 

4. Rekisteriin tallennettavat tiedot

Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa seuraaviin tietoryhmiin sisältyviä rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja:
 
Yrityksen/yhdistyksen tiedot:
 • Yrityksen/yhdistyksen nimi
 • Yrityksen/yhdistyksen y-tunnus
 • Organisaation tyyppi 
 • Postitus- ja laskutusosoite
 
Yhteyshenkilön tiedot:
 • Etu- ja sukunimi 
 • Rooli yrityksessä/yhdistyksessä
 • Puhelinnumero (mikäli ilmoitettu)
 • Sähköpostiosoite (mikäli ilmoitettu)
 
Tapahtumien järjestämiseen liittyvät tiedot:
 • Tapahtumiin liittyvät ilmoittautumistiedot
 • Allergiatiedot: Rekisteröity voi halutessaan ilmoittaa allergiatietoja, jotta tapahtumien tarjoilussa voidaan huomioida erityisruokavaliot.
 
Verkkosivuihin liittyvät tiedot:
 • Verkkosivujen käytön yhteydessä kerätyt tiedot kuten esim. käyttäjätunnukset, salasanat, tunnistamiseen liittyvät tiedot, lokitiedot, evästeiden tai samankaltaisten teknologioiden avulla verkkosivuilta kerätyt tiedot. Evästeistä voi lukea lisää osoitteesta https://www.skal.fi/tietoaevasteista
 • Muuta tapauskohtaisesti määritellyt tiedot rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella.
   

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen:
 
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry
Nuijamiestentie 7/Rekisteriselosteet
00400 Helsinki
 
Tai sähköisesti osoitteeseen: viestinta@skal.fi
 
Pyynnöt voidaan myös esittää henkilökohtaisesti osoitteessa Nuijamiestentie 7, 00400 Helsinki.
 
Varmistamme henkilöllisyyden ennen tietojen luovuttamista. 
 
Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. Tarkastusoikeutta voidaan käyttää maksuttomasti kerran vuodessa toteutettuna. Lisäpyynnöistä voidaan veloittaa kohtuulliseksi arvioimamme korvaus todellisten kustannusten mukaisesti.
 
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
 
Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
 
Tietojen siirtäminen järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on sovellettavan lain mukaisesti tietyissä tapauksissa oikeus siirtää rekisteröidyn rekisterinpitäjälle toimittamat henkilötiedot järjestelmästä toiseen eli oikeus saada henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä, koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
 
Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.
 
Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.  
 
On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Tietoja ei poisteta siltä osin kuin ne ovat tarpeen lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi, oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi taikka ovat tarpeen rekisteröidyn ja reksiterinpitäjän välisen sopimuksen täyttämiseksi. 
 
Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
 
Valitusoikeus 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että rikomme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä henkilötietoja käsitellessämme. 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. 
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html 
 
 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Sidosryhmään kuuluvia henkilöitä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:
 • Henkilöltä itseltään suoraan järjestelmään tai sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella, mobiilisovelluksen kautta tai muulla vastaavalla tavalla
 • Muista lähteistä soveltuvien lakien sallimassa laajuudessa
 

7. Henkilötietojen siirrot ja luovutukset

Emme myy tai vuokraa sidosryhmärekisterin tietoja kolmansille osapuolille. Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa:
 • Lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa, kuten toimivaltaisen viranomaisen esittämän tietopyynnön toteuttaminen taikka tietojen luovuttaminen oikeudenkäyntimenettelyä varten.
 • Kun yhteistyökumppanimme käsittelevät toimeksiannostamme henkilötietoja puolestamme ja ohjeidemme mukaisesti. Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.
 • Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille, mikäli rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa.
 • Luovutamme tietoja tapahtumanjärjestämisen yhteydessä, mikäli tietojen luovuttaminen on tarpeellista osallistumisen ja tapahtuman hallinnoimiseksi.
 • Voimme luovuttaa tietoja tilastollista, tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa.
 • Mikäli fuusioimme tai muutoin järjestelemme toimintaamme, käyttäjän henkilötietoja voidaan luovuttaa uuden organisaation sisällä.
 • Mikäli arvioimme, että henkilötietojen luovuttaminen on välittämätöntä oikeuksiemme toteuttamiseksi rekisteröidyn tai muiden turvallisuuden suojelemiseksi, väärinkäytösten tutkimiseksi tai viranomaisen pyyntöön vastaamiseksi.
 

8. Tietojen säilytysaika

 • Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen kohdassa 3 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.
 • Tietoja säilytetään niin kauan kuin niiden säilyttämisen on tarpeen oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
 • Kirjanpitolain noudattamiseksi tositteita ja liiketapahtumia koskevaa kirjeenvaihtoa säilytetään kymmenen vuotta tilikauden päättymisestä.
 • Markkinointi ja uutiskirjepalvelulistoilta rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointi- tai uutiskirjesähköpostissamme olevan linkin kautta.
 • Rekisteröity voi lisäksi myös itse vaikuttaa tietojen säilytysaikaan kohdassa 5 kuvattujen oikeuksien mukaisesti tietosuojalainsäädännön sallimissa rajoissa.
 

9. Henkilötietojen käsittelijät

 • Sidosryhmärekisterin tietoja käsittelevät Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n rekisterinpitäjät. 
 • Lisäksi Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n omistaman SKAL Kustannus Oy:n työntekijät voivat käsitellä tietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. 
 • Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.
 

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 
 
 

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.
 
 

12. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojesi turvallinen käsittely on meille tärkeää. Käytämme seuraavia suojatoimia tietojesi turvallisuuden varmistamiseksi. Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina ja fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan sekä muiden turvatoimien avulla. 
 
ATK:lla käsiteltävät tiedot
Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin. Tietoja voivat muokata ainoastaan rekisterin käyttöoikeuden saaneet toimihenkilöt ja järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Palvelimen tietokanta on suojattu yleisten käytäntöjen mukaisesti. Tiedot on suojattu palomuurilla ja ne sijaitsevat rekisterinpitäjän palvelimella. 
Rekisterin toteutuksessa on hyödynnetty teknistä tietosuojaa, jolla pyritään huolehtimaan siitä, että syötetyt tiedot säilyvät muuttumattomina ja ovat saatavilla vain tietoon oikeutetuille.
Sidosryhmärekisterin henkilötietoja ylläpidetään jäsenrekisterissämme, joka sijaitsee palvelimella lukitussa konesalissa, jonne pääsy asiattomilta on estetty. Rekisteristä otetaan säännöllisesti varmuuskopiot ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen.
 
Manuaaliset tiedot
Rekisterin sisältämät tulostetut tiedot säilytetään lukituissa tiloissa.
 
 

14. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Rekisterinpitäjällä on oikeus muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Ilmoitamme muutoksista verkkosivuillamme www.skal.fi, josta löytyy viimeisin versio tästä tietosuojaselosteesta.

Tietosuojaseloste päivitetty 6.8.2019.

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: