Arbetet för trafiksäkerheten

SKAL deltar på många olika sätt i förbättrandet av säkerheten i landsvägstrafiken.

Våra experter deltar i myndighetsarbetsgrupper där man med tekniska lösningar strävar efter större säkerhet i den tunga trafiken. Vi är med i delegationen för utredning av trafikolyckor och vi kommenterar på begäran rapporter om trafikolyckor från den tunga trafikens synvinkel.

Vi följer regelbundet med rapporteringen från Trafikförsäkringscentralen och våra försäkringsbolagspartners samt den information om trafiksäkerhet som ges ut av trafik- och kommunikationsministeriet, Trafi, Trafikskyddet och Polisen.

Vi ger kommentarer till medierna gällande nyheter om trafiksäkerhet i samband med den tunga trafiken.

Ett viktigt delområde av SKALs trafiksäkerhetsarbete är den tunga trafikens kollegahjälpverksamhet, där vi i form av lyssnande erbjuder hjälp till chaufförer och företagare som hamnat i olika olyckssituationer. Företagare kan ges hjälp även på annat sätt, bland annat genom stöd i försäkringsarrangemang. Vi deltar i riksomfattande trafiksäkerhetskampanjer.

Vårt trafiksäkerhetsarbete kort och koncist:

  • Engagemang i förbättrande av trafiksäkerheten
  • Samarbete med myndigheter och organisationer
  • Regelbunden information till medlemsföretagen
  • Produktion av utbildnings- och informationsmaterial samt guider
  • Säkerhetsskolning för medlemskåren
  • Undertecknande (2005) av IRUs stadgar om trafiksäkerhet
  • Undertecknande (2006) av Europeiska unionens stadgar om trafiksäkerhet
  • Kollegahjälpservice inom den tunga trafiken

Kollegahjälpservice inom den tunga trafiken

Från och med januari 2013 erbjuder SKAL och Rahtarit ry kollegahjälpservice till yrkesmän inom den tunga trafiken som varit med i trafikolyckor eller andra kriser i samband med arbetet. Telefonlyssnarhjälp erbjuds med en frivillig styrka på ca trettio personer. Samtal till nummer 020 345 888 är gratis för den som ringer upp.

En yrkeskollega kan vara den bästa lyssnaren också i andra än konkreta trafikolyckssituationer. SKAL och Rahtarit upprätthåller tillsammans verksamheten där kolleger hjälper, en idé som kommer från Kollegahjälpen-tjänsterna som systerorganisationerna i Sverige och Norge erbjuder. Före den gemensamma telefonlinjen som öppnades i januari 2013 erbjöd SKAL och Rahtarit kollegahjälp på var sitt håll. Den gemensamma utbildningen inleddes 2012 och samarbetet blev officiellt ett år senare.

Största delen av personerna i kollegahjälpen har genomgått FRKs Grundkurs i psykiskt stöd eller deltagit i utbildning som den egna organisationen ordnat. Kollegahjälpverksamheten grundar sig på en frivillig önskan att hjälpa från företagarnas och chaufförernas sida. En del av dem har erfarenhet av allvarliga olyckssituationer. Bland de tjugo personerna i SKALs kollegahjälp finns det också fackmän inom socialarbete vilka har ett personligt och nära förhållande till transportbranschen till exempel genom familjen.

SKAL ordnar utbildningsmöten för personerna i kollegahjälpen, där man delar på sätt att stöda andra och själv orka. Kollegahjälpnätverket har en permanent psykolog som svarar för utbildningen. Den ansvarige för SKALs Kollegahjälp är informationschefen Heini Polamo. Från Rahtarits sida sköter verksamhetsledare Sini Puntti verksamheten.

Så här fungerar Kollegahjälpen

En chaufför i den tunga trafiken, en transportföretagare eller en nära till någondera, som varit med om en olycka eller en annan liknande kris kan ringa till nummer 020 345 888. Numret svarar med ”den tunga trafikens kollegahjälp” och centralen opereras av Automobilförbundet. Centralen dejourerar veckans alla dagar dygnet runt. Ett samtal till detta nummer slussas vidare till den närmaste personen i kollegahjälpen, som alltså är en frivillig fackman inom den tunga trafiken.

Från centralen förs samtalen alltid ”ända fram” tills hjälparens nummer svarar. Centralen förenar alltså uppringaren och personen i kollegahjälpen med varandra. Ibland är personen i kollegahjälpen förhindrad att svara och man måste söka efter en annan hjälpare. Tillsvidare är det inte möjligt att sända ett meddelande eller ett nummer i systemet.

Då personen i kollegahjälpen är på tråden kan uppringaren och personen i kollegahjälpen till exempel utbyta telefonnummer och övergå till samtal på en privat telefonlinje. De kan också komma överens om en ny tid för ett samtal.

I vilka situationer söker man hjälp

Speciellt situationer där ”någon av okänd anledning hamnat framför ett tungt fordon” ger anledning till långvarigt illamående och skuldkänslor, fastän chauffören inte på något sätt varit den som orsakat olyckan, utan uttryckligen offret. Med hjälp av kollegahjälpen kan man garantera att varje fackman inom den tunga trafiken har, om han/hon så vill, en möjlighet att möta en person som lyssnar.

Kontakten med kollegahjälpen förutsätter inte en allvarlig olycka. Flera företagare kan ställas inför perioder då det är svårt att orka av andra orsaker, till exempel av ekonomiska orsaker. Kollegahjälpen är avsedd för en sådan lyssnarhjälp där yrket inom den tunga trafiken spelar en betydande roll, vare sig det är fråga om att sköta ett företag, ensamhet som beror på det rörliga arbetet eller en egentlig olyckssituation.

Det hjälper att tala!

De som råkat ut för en olycka vårdas främst för de fysiska skadorna. Det frågas oftast på olycksplatsen om krishjälp önskas. Då situationen är akut är människan i de flesta fall i ett tillstånd av chock och är inte medveten om att han/hon är i behov av hjälp eller kan uttrycka det.

Den krishjälp som erbjuds lönar det sig alltid att ta emot, även om behovet inte upplevs som överhängande. Fackmännen inom krishjälpen kan se i vilket skick en människa är och kan styra vidare om det behövs. Ingen ska behöva lämnas ensam.

Kollegahjälpen utesluter inte behovet av professionella hjälpare – snarare kan dessa två former av hjälp komplettera varandra. Om det förflutit en längre tid från själva situationen kan professionell hjälp upplevas vara svår att nå och tröskeln att söka den hög.

Hjälpande telefoner

Föreningen för mental hälsa i Finlands riksomfattande kristelefon 010 195 202 mån–fre kl. 9–06, lör kl. 15–06 och sön kl. 15–22.

Kyrkans riksomfattande Samtalstjänst (på finska) 010 190 071 sön–tors kl. 18–01, fre och lör 18–03 och den svenska kyrkans Samtalstjänst 010 190 072. Den svenska jouren är öppen varje kväll från kl. 20 till 24.

Vertaistuki - kollegahjälpservice

SKAL och Rahtarit ry erbjuder kollegahjälpservice till yrkesmän inom den tunga trafiken som varit med i trafikolyckor eller andra kriser i samband med arbetet. Telefonlyssnarhjälp erbjuds med en frivillig styrka på ca 25 personer i numret 020 345 888 (lokalnätsavgift). Vi har även svenskatalande medhjälpare.

I samarbete för våra medlemmar: