Medlemskap lönar sig

För många transportföretagare är medlemskap i SKAL en självklarhet som går i släkten. Också för nykomlingar i branschen är ett medlemskap en förnuftig lösning. Vi har traditioner, men framför allt blickar vi framåt och bygger en hållbar morgondag för finländska transportföretag.

SKAL förhandlar om rejäla spelregler för transportföretag. Vi arbetar för en frisk och rättvis transportmarknad i Finland och i EU. Vi påverkar EU-lagstiftningen direkt i Bryssel. Det finns inte någon annan aktör som gör detsamma. Anslut dig till leden, skapa nätverk och var med om att påverka saker i din bransch!

SKAL betjänar

TYDLIGA RÅD
per telefon av SKAL:s jurister. Avgiftsbelagda juridiska tjänster till medlemspris.
EXPERTHJÄLP
för företagets kostnadsberäkning samt för fordons- och transporttekniken. SKATTEKONSULTATION för behoven i just ditt företag!
UTBILDNING
med branschens bästa krafter för företagare och förare runt om i Finland. Skräddarsydd utbildning även för företag och föreningar!
NYHETER OCH INFORMATION
nyhetsbrev, meddelanden, tidningen Kuljetusyrittäjä nio gånger om året, medlemsnätverk och mycket annat.

SKALs medlemskår

SKALs medlemmar är finländska aktörer i transport- och logistikbranschen som har ett godstrafiktillstånd. Majoriteten av medlemsföretagen är små företag med en eller två lastbilar. Det finns ca 200 företag med över tio lastbilar. Dessutom har organisationen samarbetsmedlemmar, veteranmedlemmar och medlemsaspiranter.

Till medlemsaspirant kan man anmäla sig till exempel i samband med utbildningar. Aspirantmedlemskapet är på viss tid och aspiranterna deltar inte i organisationens evenemang.

Utvecklingen av medlemsantalet

Antalet medlemmar i SKAL har de senaste åren varit på nedgående. Ännu för tio år sedan hade organisationen 8 300 medlemmar, idag endast 5 300. Det finns ca 9 000 företagare med godstrafiktillstånd i Finland.

Nedgången i antalet medlemmar beror bland annat på att företagare har pensionerats och verksamheten avslutats. Den generationen som nu så småningom går i pension har vuxit upp inom organisationsverksamheten och upplevt den som en väsentlig del av företagandet. Den yngre generationen har ännu inte väckts till organisationsverksamhet på en bred front. Men visst finns det också unga med i verksamheten.

Företag har också slagits ihop vilket lett till färre medlemmar men större enheter.

SKALs målsättning är att representera en absolut majoritet av företagarkåren inom transport- och logistikbranschen. Vi arbetar på att stärka medlemsbasen bland annat genom kampanjer.

Medlems rättigheter och skyldiheter

Föreningens medlemmars rättigheter

•    Rätt att delta i utövande av beslutsrätt

Denna rätt är en av medlemmarnas viktigaste rättigheter. Rättigheten ska utövas bland annat genom att ge alla medlemmar en likställd chans att delta i föreningens möten. Medlemmarna har rätt att närvara vid mötena, använda sin yttrande- och rösträtt samt ställa upp som kandidat i val.

•   Rätt att få information om föreningen och dess ärenden

Denna rättighet kommer till synes i medlemmens rätt att på begäran bekanta sig med föreningens dokument, såsom uppgifter i medlemsförteckningen. Även föreningens mötesprotokoll skall finnas till påsyn för medlemmarna. Medlem har inte rätt att se styrelsens mötesprotokoll.

•    Ekonomiska rättigheter
Rätt att delta i föreningens verksamhet och rätt att få medlemstjänster. Förutom dessa rättigheter har medlem rätt att kräva att föreningen kallas till stadgeenligt möte om styrelsen inte av någon orsak har kallat till möte.

Medlem har också rätt att kräva att styrelsen sammankallar ett extraordinärt föreningsmöte. I SKALs harmoniserade modellstadgar för de lokala föreningarna stadgas att minst 1/10 av de röstberättigade medlemmarna bör anhålla av styrelsen att ett extraordinarie möte kallas samman för att besluta om ett ärende som de skriftligen har definierat. 

Med anledning av en sådan begäran ska styrelsen sammankalla ett extraordinärt möte inom fyra veckor.

Medlemmarnas skyldigheter

•   Lojalitetsskyldighet eller skyldighet att avhålla sig från åtgärder som är föreningen till förfång
•   Skyldighet att erlägga medlemsavgift i enlighet med föreningens stadgar
•   Skyldighet att delta i föreningens verksamhet
•   Skyldighet att efterfölja beslut som fattas av föreningen

Mottagande av förtroendeuppdrag, såsom ordförandeskapet, är dock inte obligatoriskt för medlemmarna, utan de kan avsäga sig ett förtroendeuppdrag utan att ange orsak.

Vill du vara medlem?

Nu är det rätt tidpunkt att gå med!

  • Ring 09 4789 9399 och be om en offert
  • Fyll i medlemsblanketten på vår webbplats
  • Kontakta föreningen för ditt område

I samarbete för våra medlemmar: