SKAL:n kuntavaalikysely 2021: Suomen Keskusta

Kuntavaalit 2021. SKAL ry. Keskustan logo.

Reilun kuljetuksen kunnassa osataan ostaa

  Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä
Kuntien hankintaportaan osaaminen on korkeatasoista.   X      
Kuntien kannattaa suosia lyhytaikaisia hankintasopimuksia.       X  
Kuntatalouden tasapainottamiseksi kuntahankinnoissa on kilpailutuksissa valittava ennen muuta edullisin hinta.       X  
Harmaa talous on ongelma, jonka torjuntaan tulee kiinnittää erityistä huomiota kuntahankinnoissa. X        
Myös kunnanvaltuustojen ja kunnanhallituksen jäsenillä tulee olla näkemystä hankinnoista. X        
Kunnan ostaja ei tarvitse käyttää aikaansa kuljetusalihankkijoiden taustojen tarkisteluun.         X
Kiinteistönhaltijoilla tulee olla oikeus päättää omien jätteidensä kuljetuksesta.   X      

Vapaa kommentti:

Kunnallista hankintaosaamista pitää edelleen lisätä. Tarvitsemme kuntiin päätöksentekijöitä, jotka katsovat aluetaloutta kokonaisuutena. Kun kilpailutukset suunnitellaan niin, että myös paikallisilla yrittäjillä on reilu mahdollisuus, hyötyy koko kunta ja alueen elinvoima vahvistuu. Hinnan lisäksi tarjouspyyntöihin tulee ottaa mukaan esimerkiksi laatu, paikallisuus sekä ympäristö- ja työllisyysvaikutukset. Kuntien hankintojen pilkkominen pienemmiksi kokonaisuuksiksi tarjoaa myös alueen pienille ja keskisuurille yrityksille mahdollisuuden tarjota palvelujaan. Keskustalle on ollut tärkeää huolehtia jätelakiuudistuksessa siitä, että paikalliset yrittäjät voivat jatkossakin osallistua kuljetuksiin alueillaan. Uudistuksessa sekajätteen kuljetus säilyy edelleen kaksoisjärjestelmässä. Kunnissa voidaan siis jatkossakin päättää, järjestääkö kuljetuksen kunta vai kiinteistönhaltija. Kiinteistönhaltijan vapaus valita kuljetusyrittäjä säilyy monilla alueilla. Lisääntyvä kierrätys tuo uusia työpaikkoja kuljetus- ja kierrätysalalle.

Reilun kuljetuksen kunnassa liikenne sujuu

  Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä
Kunnan tulee kaavoittaa raskaan liikenteen levähdysalueita.   X      
Kunnan tehtävänä on turvata keskustan liikkeiden tavaratoimitukset.   X      
Kuorma-autot ja perävaunut on voitava pysäköidä taajamassakin lähelle kuljetusammattilaisen kotia.   X      
Kuntien on katu- ja tieverkon ylläpidossa varauduttava poikkeuksellisiin ja nopeisiin kelivaihteluihin kuten lumimyräköihin. X        
Kuntien tulee edellyttää kuljetuksissaan uusiutuvien liikennepolttoaineiden käyttöä.   X      
Kannatan ruuhkamaksujen käyttöönottoa kaupungeissa.       X  
Kunnan keskusta-alue tulee hiljentää moottoriliikenteeltä.         X

Vapaa kommentti:

Kunnan on huolehdittava kaavoituksen kautta kaikkien liikenteen käyttäjien tarpeista. Yritysmyönteinen kunta varmistaa tarvittaessa, että raskaalle liikenteelle on levähdyspaikkansa ja että myös keskustan liikkeiden tavaratoimitukset sujuvat. Kuorma-autojen ja perävaunujen pysäköintimahdollisuus lähelle ammattilaisten kotia on kannatettava tavoite, mutta aina se ei ole käytännössä mahdollista. 

Keskusta ei ole ollut ajamassa ruuhkamaksuja eikä pidä niitä ensisijaisena vaihtoehtona liikenteen sujuvoittamiseen kaupungeissa. Pidämme etätyön lisäämistä, alustatalouden mahdollistamia yhteisöllisiä liikkumisratkaisuja sekä sujuvampaa ja tiheämpää ruuhka-ajan joukkoliikennettä oikeudenmukaisimpina keinoina purkaa liikennehuippuja. Jos ruuhkamaksujen mahdollistaminen toteutuu, se ei velvoita kuntia ottamaan käyttöön ruuhkamaksuja, vaan antaa siihen mahdollisuuden.

Reilun kuljetuksen kunnassa yrittäjyys kukoistaa

  Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä
Kunnan kannattaa pitää yllä tiivistä vuoropuhelua kuljetusyritysten kanssa logistiikan kehittämiseksi X        
Kunnan on varattava kuorma- ja pakettiautoille riittävästi lastaus- ja purkupaikkoja, jotta liikkeiden tavaratoimitukset sujuvat. X        
Kunnan tulee houkutella kuljetusyrityksiä kuljetustoimintaan soveltuvalla kaavoituksella. X        
Kunnan tai kuntayhtymän kannattaa omistaa tarvitsemansa kuljetuskalusto.       X  
Digitalisaatio vähentää kuljetuspalveluiden tarvetta tulevaisuudessa     X    
Kunnan tarjoamista yrityspalveluista voidaan hyvin säästää.         X
Kuntahankinnoilla kannattaa edistää oman kunnan yrittäjyyttä ja elinvoimaisuutta. X        

Vapaa kommentti:

Kuntien pitää osaltaan mahdollistaa yritysten kasvu- ja investointisuunnitelmat, rohkaista yrityksiä myös laajentamiseen ja luoda niille muutoinkin hyvä toimintaympäristö. Kunnat ja yritykset ovat keskeisimpiä toimijoita alueensa elinvoiman kehittämisessä. Siksi niiden toimiva vuoropuhelu on tärkeää. Kunnan keskeisiin tehtäviin ei kuulu kuljetuskaluston omistaminen, vaan kuljetuspalveluissa tulee käyttää myös alueen yritysten palveluja.

 Digitalisaatio voi vähentää joidenkin kuljetuspalvelujen tarvetta, mutta toisaalta myös lisätä sitä, esimerkiksi tavarakuljetuksissa, kun ihmiset lisääntyvissä määrin ostavat tuotteita netin kautta.

I samarbete för våra medlemmar: